BRAVO BiH

Dragi učenici i učenice, zovem se Selim Žutić i dolazim iz Sarajeva. Ovim putem vas želim obavijestiti da ćemo uskoro u sklopu Brava imati i kurseve španskog jezika na kojima ću ja predavati. U nastavku ću vam se ukratko predstaviti.

Selim Žutić – instruktor španskog jezika

Već na kraju osnovne škole, kada sam trebao odabrati koju srednju da upišem, imao sam u glavi poprilično jasnu sliku o tome šta će me zanimati u nastavku mog obrazovanja. To su bili strani jezici. Upisao sam Prvu gimnaziju s ciljem da završim jezički smjer. Na istom sam učio 4 strana jezika, pored engleskog i njemačkog koje sam učio od osnovne, počeo sam i sa italijanskim i latinskim. Tada sam shvatio da me prije svega zanimaju romanski jezici za koje je latinski bio odlična osnova. Pored toga, u trećem srednje sam krenuo na kurseve španskog jezika, a kasnije i italijanskog.

Na kraju srednje škole bio je veoma jasan izbor fakulteta koji ću upisati. Odlučio sam da studiram italijanski i španski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Tokom fakulteta sam nastavio ići na kurseve ovih jezika. S obzirom da su mi jezici uvijek dobro išli, tokom studija nisam imao većih problema i vrlo brzo sam propričao tečno oba jezika.

Posljednju godinu master studija sam završio u Rimu na Univerzitetu La Sapienza. Po povratku u Sarajevo odmah sam počeo predavati italijanski jezik na kursu i raditi kao prevodilac za ova dva jezika. U više navrata sam bio na nekim projektima i razmjenama i u Španiji. Odlasci u Italiju i Španiju su bili neophodni da usavršim ova dva jezika. Za sve nas koji se želimo baviti profesionalno stranim jezicima, život u zemlji gdje se pričaju ti jezici i svakodnevna interakcija sa nativnim govornicima su nezaobilazni koraci da bismo usavršili iste.

Kao što sam spomenuo već 2 godine predajem italijanski jezik, a od ove godine sam počeo i sa španskim sa kojim sam dosad pretežno radio individualne kurseve. I sam sam išao preko 6 godina na kurseve ovih jezika i imao sam zaista odlične profesore od kojih sam mogao i jesam naučio mnogo što se tiče predavanja na kursevima. Predavač stranog jezika mora znati na koji način da pripremi i usmjeri čas shodno mjestu na kojem predaje. Stoga, mislim da znam kakav pristup učenicima je potreban tokom predavanja na kursevima na kojima je cilj prije svega da polaznici razviju potrebne konverzacijske vještine.

Naravno, to koliko brzo ćete savladati strani jezik i propričati ga zavisi najviše od vas samih, vaše odlučnosti i posvećenosti kursu, a ja sam tu da vam pomognem za sve ostalo. Stoga, svi koji imaju želju i volju da nauče španski jezik mogu ispuniti google form ispod i na taj način poslati svoju prijavu. Za sada počinjemo sa A1 kursom koji će trajati oko 3 mjeseca. Nadam se da ćemo se uskoro družiti.

Rok za prijave: 03.09.2020.

Početak kursa: 09.09.2020.

Neke praktične stvari o kursu španskog jezika:

Cijene kurseva:

Ako niste u mogućnosti platiti niti jednu od opcija, BRAVO vam nudi mogućnost besplatnog sudjelovanja na časovima. Za slušanje besplatnih časova morat ćete poslati motivacijsko pismo i objasniti nam svoju situaciju kao što je spomenuto u aplikaciji. Broj osoba za besplatni kurs je ograničen. Motivacijsko pismo šaljite na mail: [email protected]

Da biste se upisali na kurs, slijedite ova tri jednostavna koraka:

platiti kotizaciju i ispuniti Google obrazac;

nakon dovršetka plaćanja ljubazno vas molimo da nam pošaljete dokaz o plaćanju (fotografiju ili skeniranje) na jedan od sljedećih e-maila: [email protected], [email protected] ili [email protected]

kad primimo vašu uplatu, poslat ćemo vam potvrdni e-mail za vaš upis s daljnjim informacijama o tečaju.

Da biste učestvovali na kursu, morate imati Zoom račun. Na ćasove će biti prihvaćeni samo oni koji se registruju pod svojim imenom, jer na taj način možemo pratiti grupe. Zbog toga vam toplo preporučujemo da se registrujete ili da budete sigurni da ste prijavljeni na Zoom sa svojim punim imenom i prezimenom. Registracija je potpuno besplatna.

Oni koji nemaju knjigu za naše časove, dobit će je u pdf verziji na svoju e-mail adresu nakon završetka upisa. Na kraju svakog predavanja bit će vam naglašeno koje će vam stranice trebati za sljedeći čas u slučaju da ih želite isprintati.

Imaćemo i Facebook grupu na kojoj ćemo objavljivati ​​dodatne materijale i sve najave. Dobit ćete link grupe na svoju e-mail adresu nakon primljne uplate.

Nakon svakog modula, dobićete mogućnost da napravite test kako biste dobili potvrdu o stručnosti. Za one koji ne planiraju raditi test, dobit ćete potvrdu o pohađanju, ne o stručnosti. Trenutno su svi certifikati u digitalnom formatu i biće vam poslani na vašu e-mail adresu. Ako odlučite da napustite časove nakon mjesec dana pohađanja, to možete učiniti, ali u tom slučaju ne možemo vam dati bilo kakvu potvrdu.

Sva uputstva za uplate se nalaze u prijavnom obrascu.

#BRAVO #BRAVOBIH #MAKETHEWORLDWONDER #BRAVOCOURSES #BRAVOSPANISHLANGUAGE #BRAVOTEAM

{ENG}

Dear students, my name is Selim Žutić and I am from Sarajevo. I would like to inform you that we will soon have Spanish language courses, which I will teach within Bravo. I will introduce myself to you briefly below.

Already at the end of my primary school, when I had to choose which high school to enroll in, I had in my mind a fairly clear picture of what would interest me in the continuation of my education. These were foreign languages. I enrolled in the First Gymnasium with the goal of completing a language course. I learned 4 foreign languages, in addition to English and German, which I learned from primary school, I also started with Italian and Latin. It was about that time when I realized that I was primarily interested in Romance languages ​​for which Latin was an excellent basis. In addition, in the third year of high school, I started courses in Spanish, and later in Italian.

At the end of the high school, the choice of faculty was very clear. I decided to study Italian and Spanish language and literature at the Faculty of Philosophy in Sarajevo. During my studies, I continued to take courses in these languages as well. Since I was always good in learning languages, I did not have any major problems during my studies and I started to speak both languages ​​fluently very quickly.

I completed my last year of master studies in Rome at the University of La Sapienza. Upon my return to Sarajevo, I immediately started teaching Italian at the courses and working as a translator for these two languages. I have been on some projects and exchanges on several occasions in Spain as well. Going to Italy and Spain was necessary for perfecting these two languages. For all of us who want to engageprofessionally in foreign languages, living in a country where those languages ​​are spoken, and daily interaction with native speakers are unavoidable stepsto perfect a language.

As I already mentioned I have been teaching Italian the past 2 years, starting this year I began teaching Spanish, mostly individual courses. In the past, I also had been going to courses of Spanish and Italian language for 6 years and I had really great professors from whom I learned a lot about teaching courses. A teacher of a foreign language needs to know how to prepare and direct the path of a course respectively to the place at which he is teaching. Therefore, I believe that I know the right approach which is needed during classes on courses where the primarily goal is that students develop essential conversational skills.

Certainly, the time needed to truly get a grasp on a foreign language depends mostly from yourselves, your determinationand dedication to the course, and I am there to help you for everything else. Therefore, everybody who has the desire and will to learn Spanish can fill in the google form at the bottom and send in an application that way. For now, we will start with A1 course, which will last 3 months. I hope to see you soon.

The deadline for applying: 03.09.2020.

Course start: 09.09.2020.

Few practical information about our Italian language course

The pricing:

Group classes:30 KM (15€) per person monthly
Individual classes:20 KM (10€) per class
Both:20KM (10€) per person for a group one + at least two individual classes

If you are not able to pay for any of the options, BRAVO offers you the possibility to participate in courses for free. To win free courses you will have to upload a motivational letter and to explain to us your situation as it’s mentioned in the application form.

In order to enroll in our course you will have to follow these three simple steps:

pay a registration fee and fill in the Google Form;

after you complete the payment we kindly ask you to send us proof of payment (photo or scan) on one of the following e-mails: [email protected], [email protected] or [email protected];

when we receive your payment, we will send you a confirmation e-mail for your enrollment with further information about the course.

In order to participate in courses, you need to have a Zoom account. I will admit to the classes only those who are on my list for that class. Therefore, I strongly recommend you to register yourself or to make sure that you are registered on Zoom with your full name and surname. Registration is totally free.

Those who do not have a book for our classes will receive one in pdf version on their e-mail address after their enrolment is complete. At the end of every class, I will tell you which pages you will need for the next class in case you want to print them.

We will also have a Facebook group where I will be posting additional materials and all the announcements. You will get the link of the group on your e-mail address.

After every module, you will be given the possibility to do a test in order to receive a certificate of proficiency. For those who do not plan on getting a test, you will receive the certificate of attendance. All certificates are, for the moment, in digital format and will be sent to you on your e-mail address. If you decide to leave courses after one month of attendance, you can do that, but in that case, we cannot grant you any kind of certificate.

#BRAVO #BRAVOBIH #MAKETHEWORLDWONDER #BRAVOCOURSES #BRAVOSPANISHLANGUAGE #BRAVOTEAM

Choose language »